Spacer

Team

Our Team.

20170122-081608 4628 team Tapasya-Yogashala
20170601-040346 6067 team Tapasya-Yogashala
20170601-040830 6078 team Tapasya-Yogashala
20170601-054901 6498 team Tapasya-Yogashala

Print Email

Location

Location

20170601-035021 6044 location Tapasya-Yogashala
20170601-040033 6061 location Tapasya-Yogashala
20170601-054151 6469 location Tapasya-Yogashala
20170601-054417 6484 location Tapasya-Yogashala
20170601-055230 6502 location Tapasya-Yogashala
20170601-061659 6575 location Tapasya-Yogashala
20170601-061848 6578 location Tapasya-Yogashala
20170601-061937 6580 location Tapasya-Yogashala
20170601-062207 6584 location Tapasya-Yogashala
20170601-062234 6586 location Tapasya-Yogashala

Print Email

Yoga Day

Yoga Day

20170618-081148 9043 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-081831 9061 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-082228 9065 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-083023 9081 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-083232 9088 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-084315 9123 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-084454 9127 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-084653 9130 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-091850 9154 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-093146 9176 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-095848 9193 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-101734 9236 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-103141 9261 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-103638 9268 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-103733 9280 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-103755 9285 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-103823 9290 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-103845 9294 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-103943 9303 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-103956 9305 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-104028 9308 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-104051 9311 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-104058 9313 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-104119 9315 YogaDay Tapasya-Yogashala
20170618-104136 9317 YogaDay Tapasya-Yogashala

Print Email

Gallery

Still009
4628
4636
Still002
4630
4648
4638
Still006
4631
4646
4633
4652

 

Print Email

TAPASYA Location

Phone: +91 91081 77 999
3rd Floor, Pragati, 2759, E Block,
Sahakara Nagar, Bellary Rd, Sahakar Nagar,
Byatarayanapura, Bengaluru,
Karnataka 560092, India

anmelden